วิสัยทัศน์ พันธกิจ

vision_goal_header

vision_header

ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม

บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่การจัดการศึกษา 4.0 โดยชุมชนมีส่วนร่วม

kam_kwan_header

การเรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี

pantakit_header

      1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
      2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
      4. พัฒนาการศึกษารองรับการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0
      5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand  4.0
      6. พัฒนาการบริหารและการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

    

goal_header

 1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง
  2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ
  3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้เข้าสู่ Thailand 4.0
  6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
  7. ร้อยละ 100 ของชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

kolayut_header

 1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
  3. พัฒนาคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และ เทคโนโลยี
  4. พัฒนาการศึกษารองรับการเรียนรู้เข้าสู่ Thailand 4.0
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
  6. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

panitan_header

ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาองค์กร