^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

School Director

1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Education Links

Backend System

Friendly Links

banner200
isangate banner
Make a Dream to Fly
easyhome banner
krumontree200x75
ipst banner
enter kidsd
banner fontthai
ubuntu th
sakdibhornssup foundation

ความภาคภูมิใจของเรา

proud header

รวมภาพกิจกรรมของพวกเราที่สร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจของเราชาวทุ่งคาโตนด (คลิกที่รูปเพื่อดูแบบขยาย)

บุคลากรของเรา

our staff header

 

 1086110291 20140620 120852

นางสาวมยุรี  เดชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

img0351111

นางจิตรตรี  บุญกวย

 vannipa

นางวรรณิภา  ขนอม

1086110193 20160605 210342

นางสาวสุพัตรา  นาคยอด

supaponnนางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์ sorachaiนายสรชาย  โชตจิตตะ

jureratนางจุรีรัตน์  นันทะโย

rungnapa นางรุ่งนภา  ศรีสมยศ

aura

นางอุรา  รอดนาโพธิ์

dungpon นางสาวดวงพร  เพชรไทย

sujira

นางสาวสุจิรา  ศรีปาน

Kosalนายโกศล  รอดเจริญ suttisanนายสุทธิสาร  เขียวอ่ำ 

 oranut1

นางสาวอรนุช  เอนกชัยไกรศร

aunchithaa 

นางสาวอัญชิษฐา  ปราชญ์นคร

junthira1

นางสาวจันทิรา  จีนบันทึก

natthapol 

นายนัฐพล  ลิ่มภัทรพงษ์

 kanokon

นางสาวกนกอร  คงแก้ว

seenam 

นางสาวสีน้ำ  เซี่ยงอึ๋ง

 malinee

นางสาวมาลินี  พงษ์สะทาาน

 net 

 นางสาวเน็ท  ศรีสงคราม

 chanika 

นางสาวชนิกา  ประเสริฐกุล

 img05511

นางสาวจุไรวรรณ  บุตรคาน  

aoy

  นางสาวรัตนา  อินทร์แก้ว

sayan

นายสายัญ  คงขวัญ

นโยบายของเรา

nayobai_header

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดได้ดำเนินการจัดการศึกษา โดยมีการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

 • ส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้เด็กวัยก่อนประถมศึกษามีพัฒนาทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
 • ขยายโอกาสให้นักเรียนพื้นที่บริการได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงทั้งเด็กปกติและพิการ
 • เร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตร
 • ปรับปรุงการบริหารและการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
 • เร่งพัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึก อุดมการณ์และความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งปรับปรุงการจัดสวัสดิการยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ภาคภูมิใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
 • เร่งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สวยงาม ทั้งการปลุกจิตสำนึกให้ครู และนักเรียนมีความรัก หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนสืบไป

 

dsc05123 dsc00951
dsc00953 dsc01005
dsc02161 dsc05580
dsc05578 dsc05582
dsc06955 dsc07046

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

basic data

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น เพศ จำนวน
ชาย หญิง
อนุบาล ๑ ๑๑ ๑๖ ๒๗
อนุบาล ๒ ๒๔ ๒๗ ๕๑
อนุบาล ๓ ๑๗ ๑๗ ๓๔
รวมนักเรียนอนุบาล ๕๒ ๖๐ ๑๑๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๒๐ ๑๖ ๓๖
ประถมศึกษาปีที่ ๒ / ๑ ๑๒ ๑๑ ๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๒ / ๒ ๑๑ ๑๒ ๒๓
ประถมศึกษาปีที่ ๓ / ๑ ๑๑ ๒๐
ประถมศึกษาปีที่ ๓ / ๒ ๑๒ ๒๐
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๘ ๒๐ ๓๘
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๓ ๓๐
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๑ ๒๖
รวมนักเรียนประถมศึกษา ๑๑๐ ๑๐๖ ๒๑๖
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓ ๑๔ ๒๗
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๑๐ ๒๐
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๓ ๒๒
รวมนักเรียนมัธยมศึกษา ๓๒ ๓๗ ๖๙
รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๑๙๔ ๒๐๓ ๓๙๗

(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)

 

 

ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง การศึกษา เพศ รวม
ชาย หญิง
ผู้บริหาร ปริญญาโท
ครู ปริญญาตรี ๑๒
ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี
ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี
ธุรการโรงเรียน ปวส.
ลูกจ้างนักการภารโรง มัธยมปลาย
รวมทั้งสิ้น   ๑๙ ๒๕

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

vision_goal_header

vision_header

ภายในปี 2563 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้คู่คุณธรรม

บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่การจัดการศึกษา 4.0 โดยชุมชนมีส่วนร่วม

kam_kwan_header

การเรียนดี มีคุณธรรม นำกีฬา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี

pantakit_header

      1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
      2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
      3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
      4. พัฒนาการศึกษารองรับการเรียนรู้สู่ Thailand 4.0
      5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand  4.0
      6. พัฒนาการบริหารและการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

    

  goal_header

  1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง
   2. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ
   3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
   4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
   5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเรียนรู้เข้าสู่ Thailand 4.0
   6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
   7. ร้อยละ 100 ของชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

  kolayut_header

  1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย
   3. พัฒนาคุณภาพ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และ เทคโนโลยี
   4. พัฒนาการศึกษารองรับการเรียนรู้เข้าสู่ Thailand 4.0
   5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0
   6. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  panitan_header

  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมพัฒนาองค์กร

  Copyright © 2013. โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด หมู่ที่ 1 บ้านคลองหินดำ ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 Rights Reserved.